Εκτύπωση

rlgame_large  RL Game


 

Στιγμιότυπο του παιχνιδιού

Το παιχνίδι στρατηγικής "RL Game"1 δημιουργήθηκε με στόχο την ερευνητική αξιοποίησή του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζοντας στη χρήση της ενισχυτικής μάθησης και των νευρωνικών δικτύων για τη δημιουργία παικτών βασισμένων σε υπολογιστή, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα ανθρώπους-παίκτες.

Η παρούσα υλοποίηση2 του παιχνιδιού βασίστηκε στο δυναμικά αναπτυσσόμενο πρότυπο της HTML53, επιβοηθούμενο από τις καθιερωμένες πλέον τεχνολογίες των CSS34 και JavaScript5. Αυτή η τριάδα εργαλείων επιτρέπει τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου με εμπειρία χρήσης που προσεγγίζει εκείνη των παραδοσιακά δημιουργούμενων εφαρμογών υπολογιστή, δηλαδή με πλούσια γραφικά και εφέ κίνησης, καθώς και υψηλή αποκρισιμότητα στις εντολές του χρήστη.

Το περιβάλλον του παιχνιδιού δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της ευρέως χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας JQuery Mobile6, η οποία διασφαλίζει αποδοτικότερη πρόσβαση στα συστατικά στοιχεία μια ιστοσελίδας, καθώς και βελτιστοποίηση της διεπαφής για συσκευές με οθόνες αφής.

Αυτή η εκδοχή του "RL Game" υποστηρίζει και παιχνίδι μέσω διαδικτύου. Για το λόγο αυτό αξιοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως οι κλήσεις AJAX7, οι δυναμικά δημιουργούμενες ιστοσελίδες PHP8 και οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε δικτυακούς διακομιστές MySQL9.

Όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο του παιχνιδιού, υποστηρίζονται τρεις διαφορετικοί τύποι τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρώτος ("Shortsighted") επιλέγει την κίνηση που έχει άμεσα το μεγαλύτερο όφελος. Ο δεύτερος ("Minimax")10 υλοποιεί τον ομώνυμο αλγόριθμο με επιλεγόμενο βάθος πρόγνωσης, έχοντας ως κριτήριο την ελαχιστοποίηση των μέγιστων δυνατών απωλειών. Ο τρίτος ("Reinforcement Learning")11 αξιοποιεί γνώση που έχει αποκτηθεί από προηγούμενα παιχνίδια με στόχο το μέγιστο μεσο/μακροπρόθεσμο όφελος, έτσι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται δυνατότερη όσο αυξάνονται οι παρτίδες που έχει παίξει.

 

Σπύρος Νικολαΐδης
Καθ. Πληροφορικής

 

Επόμενο: RL Game - Κανόνες παιχνιδιού >  

1https://sites.google.com/site/dimitriskalles/my-research/strategy-board-games
2Αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής μου
3http://www.w3.org/TR/html5
4http://www.w3.org/Style/CSS
5http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
6http://jquerymobile.com
7http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)
8http://www.php.net
9http://www.mysql.com
10http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
11http://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning